Ďalšia hra už čoskoro!

VOP

Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží spoločnosti PS:Digital, s.r.o.

 

Preambula

 

Tieto všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží (ďalej len „VOP“) vydala spoločnosť PS:Digital, s.r.o., so sídlom: Šustekova 5, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 47 585 439, DIČ: 2024008140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 95596/B, e-mail: info@vyhrajko.sk, (ďalej len „PS:Digital“) pre súťaže dostupné prostredníctvom webovej stránky www.vyhrajko.sk a iných domén patriacich pod skupinu webstránok www.vyhrajko + príslušná doména (ďalej len „Webová lokalita“). Tieto VOP sa vydávajú za účelom definovania pojmov a úpravy práv a povinnosti medzi spoločnosťou PS:Digital ako vyhlasovateľom a organizátorom súťaží a súťažiacim ako účastníkom súťaží dostupných na Webovej lokalite. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou PS:Digital a súťažiacim v prípade, ak dôjde zo strany súťažiaceho k zapojeniu sa do súťaže na Webovej lokalite, pričom tieto vzťahy sa riadia nasledujúcimi pravidlami.

 

I.

Základné definície a pojmy

 

1.      Súťažiaci: akákoľvek fyzická osoba - nepodnikateľ s trvalým pobytom, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá ku dňu účasti na súťaži dovŕšila 16 rokov a ktorá splní všetky podmienky súťaže (ďalej len ako „Súťažiaci“).

 

2.      VOP sú platné pre súťaže vykonávané výlučne na Webovej lokalite.

 

3.      VOP stanovujú podmienky účasti v súťažiach, získanie a odovzdanie výhry v súťažiach, a popisujú práva a povinnosti Súťažiacich.

 

4.      Spoločnosť PS:Digital je oprávnená súťaž vyhlásiť akýmkoľvek spôsobom a stanoviť tak konkrétnejšie podmienky súťaže napríklad zverejnením štatútu konkrétnej súťaže, zverejnením výzvy na zapojenie sa do súťaže, zverejním špecifických podmienok konkrétnej súťaže, zverejnením súťažnej otázky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, z ktorého jasne vyplýva zámer spoločnosti PS:Digital organizovať spotrebiteľskú súťaž (ďalej len „Vyhlásenie“).

 

5.      Pokiaľ Vyhlásenie odkazuje na tieto VOP, Vyhlásenie má prednosť pred týmito VOP a môže ich meniť a dopĺňať.

 

II.

Podmienky účasti v súťažiach

 

1.       Súťaže sú určené návštevníkom Webovej lokality alebo iným osobám v zmysle Vyhlásenia.

 

2.       Do súťaže sa nesmú zapájať obchodní spoločníci (rozumej: osoby s akoukoľvek majetkovou účasťou), konatelia, zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločnosti PS:Digital ako aj všetci obchodní spoločníci (rozumej: osoby s akoukoľvek majetkovou účasťou), konatelia, zamestnanci a ich rodinní príslušníci všetkých dodávateľských a subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave, realizácii a žrebovaní tejto súťaže

 

3.       Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba - nepodnikateľ s trvalým pobytom, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá ku dňu účasti na súťaži dovŕšila 18 rokov, pokiaľ sa v tomto článku alebo vo Vyhlásení neuvádza inak.

 

4.       Spoločnosť PS:Digital je vo Vyhlásení oprávnená stanoviť ďalšie podmienky účasti v súťaži. Nesplnenie podmienok súťaže znamená, že na Súťažiaceho nebude prihliadané, bude zo súťaže vylúčený alebo nezíska žiadnu výhru.

 

III.

Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov súťaží

 

1.       Vyhlásenie stanovuje formu prihlásenia sa do súťaže, predmet súťaže a spôsob jej vyhodnotenia.

 

2.       V prípadoch, keď je predmetom súťaže dodanie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, Súťažiaci zapojením sa do súťaže a dobrovoľným poskytnutím takýchto údajov akceptuje nevyhnutnosť ich spracúvania pre plnenie týchto VOP. Vo Vyhlásení sa môže bližšie uviesť, že tieto záznamy môžu byť obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce Súťažiaceho alebo inú fyzickú osobu, ktoré budú zverejnené na Webovej lokalite alebo na sociálnych sieťach, pre potreby výroby, realizácie a/alebo propagácie súťaže a/alebo zverejnenia výsledkov súťaže alebo v rovnakým spôsobom zverejnené partnerom spoločnosti PS:Digital podieľajúcim sa na organizovaní a/alebo podpore súťaže.

 

3.       Súťažiaci poskytujúci spoločnosti PS:Digital akékoľvek obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce iné fyzické osoby ako je samotný Súťažiaci je povinný garantovať, že takéto fyzické osoby súhlasia s poskytnutím takýchto údajov spoločnosti PS:Digital na účel organizovania súťaže a plnenia týchto VOP. V prípade, ak sa preukáže opak, Súťažiaci znáša zodpovednosť za náhradu škody, ktorá by spoločnosti PS:Digital mohla vzniknúť v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti a/alebo do práva na ochranu súkromia a rodinného života dotknutej osoby a/alebo sankciu udelenú za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov.

 

4.       Súťažiaci zapojením sa do súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje môžu byť v prípade výhry v súťaži v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na Webovej lokalite a/alebo na sociálnej sieti a/alebo iným spôsobom. Bližšie podrobnosti o spôsobe a rozsahu zverejnenia osobných údajov výhercu súťaže môžu byť uvádzané vo Vyhlásení.

 

IV.

Podmienky získavania výhier

 

1.     Výhercom súťaže sa stáva osoba, ktorá riadne a úplne splnila všetky podmienky súťaže pre získanie výhry, bola vyžrebovaná, alebo bola inak určená v súlade s Vyhlásením a bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená zo strany spoločnosti PS:Digital (ďalej len „výherca“).

 

2.     Cena, ktorá je výhrou v súťaži je neprenosná a patrí výlučne výhercovi súťaže. V prípade, že si výherca súťaže nemôže výhru prevziať, tak nárok na cenu, ktorá je výhrou v súťaži mu zaniká a výherca súťaže nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu súťaže určí spoločnosť PS:Digital žrebom alebo inak v súlade s Vyhlásením. Výherca súťaže nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.

 

3.     Nárok na výhru v súťaži zaniká aj v prípade, ak výherca súťaže poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmito VOP, Vyhlásením, alebo ak koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.) alebo ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.

 

4.     V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie spoločnosti PS:Digital bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene Súťažiaceho. Spoločnosť PS:Digital posudzuje každú záležitosť súťaže (okolnosť, problém, priznanie výhry, sťažnosť atď.) samostatne a prihliada na situáciu aj podmienky, za ktorých sa udiala.

 

5.     Podľa § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OZ“) výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.

 

V.

Podmienky odovzdávania výhier

 

1.       Výherca súťaže je o výhre v súťaži, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia ceny, ktorá je výhrou v súťaži informovaný spravidla telefonicky alebo emailom. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca súťaže je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní alebo uplatnení výhry vrátane poskytnutia dodatočných informácií.

 

VI.

Zdaňovanie výhier

 

1.       Pri poskytnutí peňažnej výhry v hodnote nad 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) je spoločnosť PS:Digital v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov povinná zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonať zrážku dane vo výške platnej v čase vyplatenia výhry spoločnosťou PS:Digital.

 

2.       Výhercovi súťaže bude výhra nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) poukázaná na bankový účet po zdanení celkovej výšky výhry.

 

VII.

Priamy marketing

 

1.      Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje, že spoločnosť PS:Digital alebo partner spoločnosti PS:Digital podieľajúci sa na organizovaní a/alebo podpore súťaže sú oprávnení informovať Súťažiaceho o výsledkoch súťaže alebo poďakovať za účasť v súťaži emailom alebo SMS, ktorých povaha môže mať aj priamy marketingový charakter a môže súvisieť aj s iným marketingom alebo s propagáciou iných podobných alebo rovnakých súťaží, ktoré sú organizované spoločnosťou PS:Digital alebo budú spoločnosťou PS:Digital organizované v budúcnosti.

 

2.      Spoločnosť PS:Digital alebo partner spoločnosti PS:Digital podieľajúci sa na organizovaní a/alebo podpore súťaže sú oprávnení zaslať Súťažiacemu bez jeho predchádzajúceho súhlasu v rámci priamej marketingovej komunikácie SMS, email alebo newsletter iba v prípade, ak Súťažiaci v minulosti akceptoval VOP alebo Vyhlásenie alebo iné špecifické zmluvné súťažné podmienky s vlastným štatútom a zároveň sú splnené podmienky podľa čl. VII ods. 3 VOP.

 

3.      Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek jednoducho a bezplatne zastaviť prijímanie priamej marketingovej komunikácie propagujúcej rovnaké alebo obdobné súťaže, do ktorých sa v minulosti zapojil spôsobom uvedeným v došlej priamej marketingovej komunikácii alebo doručených pokynoch určených na zamedzenie prijímania marketingovej komunikácie alebo podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel zasielania marketingovej komunikácie (newsletter / SMS) v zmysle čl. VIII. VOP. Spoločnosť PS:Digital alebo partner spoločnosti PS:Digital podieľajúci sa na organizovaní a/alebo podpore súťaže sú povinní každú SMS alebo email poslaný v rámci priamej marketingovej komunikácie označiť svojou totožnosťou (napr. logo, obchodné meno, registrovaná obchodná známka apod.) a adresou, príp. inými kontaktnými údajmi. V prípade SMS je možné označenie totožnosti a adresy zjednodušiť aj odkazom na verejne dostupné informácie (napr. VOP alebo Webovú lokalitu).

 

4.      Spoločnosť PS:Digital alebo partner spoločnosti PS:Digital podieľajúci sa na organizovaní a/alebo podpore súťaže sú v prípade prijatia námietky alebo iného prejavu vôle Súťažiaceho proti prijímaniu priamej marketingovej komunikácie v zmysle čl. VII ods. 3 VOP povinní ihneď ukončiť jej zasielanie a bezodkladne vymazať všetky osobné údaje Súťažiaceho ako dotknutej osoby, ktoré boli spracúvané na účel zasielania marketingovej komunikácie (SMS/newsletter).

 

5.      Súťažiaci zapojením sa do súťaže akceptuje, že prijímanie elektronickej komunikácie podľa čl. VII bod 1 VOP môže byť nevyhnutné pre riadne plnenie VOP, Vyhlásenia alebo iných špecifických súťažných podmienok. Pre odstránenie pochybností platí, že Súťažiaci berie na vedomie, že právna úprava čl. VII VOP nezasahuje do slobody a dobrovoľnosti udeľovania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, pretože zasielanie marketingovej komunikácie dotknutej osobe pri plnení VOP, Vyhlásenia alebo iných špecifických súťažných podmienok bude prebiehať výlučne na právnom základe oprávneného záujmu pri dodržiavaní podmienok a obmedzení podľa čl. VII ods. 2 a ods. 3 VOP.

 

VIII.

Ochrana osobných údajov

 

1.       Výherca súťaže / súťažiaci je povinný oznámiť spoločnosti PS:Digital najmä svoje: meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail, Facebook účet, Google účet, Apple účet, IP adresu, IBAN, resp. všetky údaje ktoré bude spoločnosť PS:Digital pre vyplatenie výhry potrebovať.

 

2.       Výherca súťaže a súťažiaci (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje spoločnosti PS:Digital dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia spoločnosť PS:Digital nemôže riadne plniť svoje povinnosti a preto nebude možné s Dotknutou osobou vstúpiť do záväzkového vzťahu. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je primárne organizovanie spotrebiteľských súťaží, t.j. odovzdanie výhry, predzmluvné vzťahy, identifikácia výhercu, potvrdenie výhry a to telefonicky alebo prostredníctvom emailu, realizovanie marketingových aktivít, poskytovanie informácii o novinkách a iných súťažiach spoločnosti PS:Digital a skvalitnenie služieb spoločnosti PS:Digital.

 

3.       Dotknutá osoba účasťou v súťaži akceptuje, že dáva spoločnosti PS:Digital súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ust. § 14 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“). Spoločnosť PS:Digital spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na marketingové účely na základe súhlasu Dotknutej osoby v súlade s ust. § 14 a nasl. ZnOOÚ. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti PS:Digital tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spoločnosťou PS:Digital.

 

4.       Dotknutá osoba účasťou v súťaži čestne prehlasuje, že dáva súhlas, aby spoločnosť PS:Digital spracúvala a uschovávala jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (definované v ods. 1 tohto článku) a to na účely uvedené v ods. 2 tohto článku. Spoločnosť PS:Digital sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spoločnosť PS:Digital po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas so spracovaním osobných údajov nemôže Dotknutá osoba odvolať, ak ho udelila v súvislosti s vyplnením formulára zbierajúceho takéto údaje. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Dotknutou osobou spoločnosti PS:Digital.

 

5.       Spoločnosť PS:Digital vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť PS:Digital vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

6.       Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, od spoločnosti PS:Digital vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

 

7.       Dotknutá osoba má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u spoločnosti PS:Digital namietať spracúvanie jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívanie titulu, mena, priezviska a adresy Dotknutej osoby na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovanie titulu, mena, priezviska a adresy Dotknutej osoby na účely priameho marketingu.

 

8.       Spoločnosť PS:Digital vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na účely uvedené v týchto VOP prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

        A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika;

        Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA;

        Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;

        Apple Inc., 1 Apple Park Way, Kalifornia, USA.

 

9.       Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj právne úprava NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

IX.

Súhlas s VOP

 

1.      Súťažiaci účasťou v súťaži prostredníctvom Webovej lokality potvrdzuje spoločnosti PS:Digital súhlas s týmito VOP.

 

2.      Spoločnosť PS:Digital si vyhradzuje právo jednostranným právnym úkonom zmeniť tieto VOP, avšak tak aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd Súťažiaceho v súlade s normami práva Slovenskej republiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená ich umiestnením na Webovej lokalite.

 

3.      VOP sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva a najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Spoločnosť PS:Digital a Súťažiaci sú povinní pokúsiť sa o zmier dohodou v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto VOP.

 

4.      Súťažiaci prehlasuje, že sa pred účasťou v súťaži riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi plne súhlasí, čo predstavuje prejav vôle, ktorý je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný.

 

X.

Spory a orgány dohľadu

 

1.       Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP, ako aj na všetky nadväzujúce právne vzťahy medzi zmluvnými stranami je daná výlučná právomoc slovenských súdov v zmysle ust. § 37e ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, pričom miestna príslušnosť slovenských súdov je daná v zmysle ust. § 13 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Strany vykonali voľbu právomoci prostredníctvom týchto VOP v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I). Zmluvné strany vykonali voľbu práva v súlade s článkom 3 ods. 1 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), pričom rozhodným právom je hmotnoprávna úprava Slovenskej republiky.

 

2.       Súťažiaci má právo obrátiť sa na spoločnosti PS:Digital so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@vyhrajko.sk) ak sa domnieva, že spoločnosť PS:Digital porušila jeho práva. Ak spoločnosť PS:Digital odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Súťažiaci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z. z.“), pričom týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Užívateľ - Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

 

3.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm .

 

4.       Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od Súťažiaceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

 

5.       Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má nasledovné inšpektoráty: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, adresa: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava; Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1; Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, adresa: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, adresa: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra; Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, adresa: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1; Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, adresa: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1; Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj adresa: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1; Inšpektorát SOI pre Košický kraj, adresa: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

 

XI.

Cookies

 

1.       Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ten v ust. § 55, odseku 5) hovorí, že: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“

 

2.       Webová lokalita používa súbory cookies. Prehliadaním Webovej lokality vyjadrujete súhlas s ich používaním.

 

3.       Podľa odporúčania Európskej komisie:

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Sankcie za nesplnenie povinnosti by mal podľa zákona ukladať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

                                                                            

 

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 

1.       Spoločnosť PS:Digital si vyhradzuje právo plniť záväzok voči Súťažiacemu aj prostredníctvom svojich partnerov.

 

2.       Neplatnosť časti VOP nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení.

 

3.       Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Webovej lokalite. Predchádzajúce VOP sa týmto rušia.

 

 

Znenie platné ku dňu 6. 12. 2021.

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com